Địa chỉ: 15 Bùi Ngọc Dương,Hai Bà Trưng,Hà Nội

Facebook Like Box
Hỗ trợ trực tuyến

Damage Step và những điều cần biết

Damage Step là một trong những giai đoạn phức tạp bậc nhất trong Yu-Gi-Oh! Nó diễn ra trong Battle Phase ngay sau Battle Step, sau khi monster declare attack và tất cả những response cần thiết đã thực hiện xong, cả hai player đồng ý bước vào Damage Step. 
Damage Step gồm một chuỗi nhiều sự kiện và giai đoạn khá phức tạp nối tiếp nhau, đi kèm với rất nhiều thể loại ruling mà mỗi card tham gia vào giai đoạn này mang lại. Do đó player (trong đó có mình) thường không để ý đến hoặc không nhớ được hết các ruling nên hay xảy ra nhầm lẫn.

Những sự kiện như flip monster bị attack face-up nếu nó face-down, inflict battle damage, actitvate Flip Effect hoặc send monster bị destroy bởi battle xuống Graveyard... đều xảy ra trong Damage Step. Bên cạnh đó chỉ có một số card/effect được phép activate trong Damage Step. 

I. Những card/effect có thể được active trong Damage Step ??
1. Counter Trap Card

2. Spell/Trap card,  Spell/Trap effect và monster effect ảnh hưởng trực tiếp đến ATK/DEF của monster.
+ Chỉ những hành động trực tiếp làm thay đổi ATK/DEF của monster được phép thực hiện. Những hành động gián tiêp làm thay đổi ATK/DEF của monster không được phép thực hiện.
VD: Bạn có thể active Shrink vì effect của nó trực tiếp làm thay đổi ATK của monster. Tuy nhiên, bạn không thể active Mystical Space Typhoon nhằm destroy Necrovalley trên field vì hành động này là gián tiếp thay đổi ATK/DEF của monster.
+  Những card như “Scrap Sheen”, “Zero Force”, “Curse of Anubis” hoặc “Half or Nothing” cũng không được phép activate vì nó có thể không ảnh hưởng đến ATK/DEF của monster.
+   Nếu những Optional effect ảnh hưởng trực tiếp đến ATK/DEF ghi đích danh “Damage Step”, chúng có thể activate đến trước Damage Calculation và trong Damage Calculation. 
+   Nếu những Optional effect ảnh hưởng trực tiếp đến ATK/DEF không ghi đích danh “Damage Step”, chúng chỉ có thể activate đến trước Damage Calculation (trừ một số trường hợp cụ thể mà card text/rulings có đề cập).

3.  Monster có Quick Effect negate activation của card/effect (“Stardust Dragon”/”Shooting Quasar Dragon”) hoặc negate effect có activation bằng cách chain trực tiếp vào effect đó (“Bujin Turtle”/”Photon Strike Bounzer”). 

4. Card/effect có card text ghi rõ các thời điểm trong Damage Step (như “During Damage Calculation,” “At the Start of the Damage Step,” “After Damage Calculation,”...). Cái này đọc card text là nhìn thấy ngay thôi :) 


5. Hầu hết các Trigger/Trigger-like effect.
+ Có thể cho rằng hầu hết các Trigger/Trigger-like effect có thể activate trong Damage Step (trừ một số trường hợp cụ thể mà card text/rulings có đề cập).
+ Những quick effect không có tác dụng negate (như “Naturia Horneedle”) không được phép activate. Những card effect khi monster được Summon (như “Evil Blast”, "Torrential Tribute") không được phép activate.

6. Card/effect không đề cập đến việc chúng có thể activate trong Damage Step nhưng rulings lại có đề cập, như “Attack and Receive”, “Chthonian Blast”, “Desrook Archfiend”, “Michizure”, “Time Machine”, “Liberty at Last!”, “Null and Void”, “Sebek’s Blessing” hoặc “Numinous Healer”.

7. Mandatory Effects.

II. Quy trình trong Damage Step:

Giai đoạn 1: Start of the Damage Step:
+ Apply các Continuous effect như “Steamroid” hay “Jain, Lightsworn Paladin”. 
+ Tiếp theo là Trigger effect có thể active tại thời điểm này, như “Neo-Spacian Grand Mole”/“The Six Samurai - Irou”. Nếu effect trigger có destroy face-down monster tại thời điểm này, thì monster bị destroy sẽ không flip face-up và Flip Effects cũng không được activate.
+ Effect ảnh hưởng đến ATK/DEF của monster có thể được activate, như “Shrink”/“Mirror Wall”.  

* Thời điểm: Flipping the Face-down Monster Face-up
+ Thời điểm này nằm giữa Giai đoạn 1 và Giai đoạn 2.
+ Monster bị attack khi face-down sẽ flip face-up, nhưng Flip Effect hay Pseudo-Flip Effect không được activate vào lúc này; còn nếu chúng có các Continous effect thì sẽ được apply khi monster face-up, vd như khi đánh vào “Jinzo”/ “Spell Canceller” đang face-down.
+ Effect ảnh hưởng đến ATK/DEF của monster có thể được activate, như “Shrink”/“Mirror Wall”. 

Giai đoạn 2: Before Damage Calculation
+ Effect của “Drillroid”/“Ehren, Lightsworn Monk” được activate vào lúc này, ngay khi monster được flip face-up và trước khi tính toán thiệt hại.
+ Effect của “Blast Sphere”/“Kiseitai” được activate vào lúc này, và chúng sẽ bỏ qua bước tính toán thiệt hại. Effect inflict damage của “Reflect Bounder”/“Yubel” cũng được activate vào thời điểm này.
 + Effect ảnh hưởng đến ATK/DEF của monster có thể được activate, như “Shrink”/“Mirror Wall”. Chú ý là ở bước này, player có thể activate và resolve nhiều chain khác nhau đến khi cả 2 player cùng đồng ý vào bước tính toán thiệt hại (During Damage Calculation).


Giai đoạn 3: During Damage Calculation
+ Một số effect được activate/apply trong bước tính toán thiệt hại. Effect của “Injection Fairy Lily”/“Kuriboh” tạo Chain, trong khi các Continous effect thì không. Chú ý là chỉ có thể tạo một chain duy nhất trong During Damage Calculation.
+ Effect ảnh hưởng đến ATK/DEF của monster không thể act tại thời điểm này, trừ một số trường hợp đặc biệt mà card text cho phép làm điều đó (như “Injection Fairy Lily”).
+ Nếu monster bị destroy bởi card effect trong bước tính toán thiệt hại (như “Divine Wrath/Solemn Strike”) thì bước tính toán thiệt hại dừng lại.


 * Thời điểm: Inflict battle damage
+ Thời điểm này nằm giữa Giai đoạn 3 và Giai đoạn 4.
+ “Flashbang” có thể được activate ngay sau khi nhận battle damage. Nếu điều này xảy ra, các effect khác activate khi nhận battle damage cũng như những Trigger effect khác chỉ rõ thời điểm activate là After Damage Calculation sẽ không được activate.
 

Giai đoạn 4: After Damage Calculation
+ Effect tự destroy khi bị flip face-up (như “Thunder Nyan Nyan”) sẽ apply tại thời điểm này (nếu nó không bị destroy bởi battle). Nếu monster đã bị destroy bởi battle, các effect của nó sẽ không còn được apply.
+ Effect activate khi nhận battle damage sẽ được activate vào lúc này (như “Spirit Reaper”/“Kycoo the Ghost Destroyer”). Một số card/effect đặc biệt cũng có thể được activate vào lúc này (như “Attack and Receive”/”Numinous Healer”/”Damage = Reptile”).
+ Những Trigger effect chỉ rõ thời điểm activate là After Damage Calculation trong Damage Step sẽ được activate vào lúc này (như “D.D. Warrior Lady”/“Wall of Illusion”).
+ Sau khi tất cả các effect trên resolve, Flip effect và Pseudo-Flip effect sẽ được activate vào lúc này. Nếu effect có target (như “Penguin Soldier”), player không thể target monster đã bị destroy bởi battle.

Giai đoạn 5: End of the Damage Step 
+ Monster bị destroy mởi battle được gửi xuống Graveyard, và các effect khi destroy monster trong battle (như “Jurrac Guaiba”/”Blackwing - Shura the Blue Flame”) hoặc bị destroy trong battle (như “Mystic Tomato”/”Giant Rat”) được activate vào lúc này.
+ Một số card/effect đặc biệt cũng có thể được activate vào lúc này (như “Michizure”/”Liberty at Last!”).
 + Đối với những monster có Continuous effect "until the end of the Damage Step" (như "Armades, Keeper of Boundaries"/"Ancient Gear Golem") sẽ apply đến hết End of Damage Step, nghĩa là chúng sẽ ngừng apply đến khi kết thúc End of Damage Step, nghĩa là khi quy trình của Damage Step hoàn thành.
+ Nếu còn monster trên field của player attack, sau khi Damage Step hoàn tất, player có thể trở về Battle Step và declare thêm một attack.


* Chú ý: Monster được xem là “đã bị destroy bởi battle” hoặc “chưa bị destroy bởi battle” ngay trong bước tính toán thiệt hại (During Damage Calculation). Nếu monster đã bị destroy bởi battle, Continuous effect của nó ngừng apply ngay tại thời điểm này.

Thiết kế bởi Aptech